Regulaminkonkursu#USTA2024

(zwanego dalej „Konkursem“)

1.OrganizatorKonkursu.

Organizatorem Konkursu jest: Iwona Gnach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: UNIDENT UNION  II&IF Aesthetica IWONA GNACH Sp.z o .o  z siedzibą we Wrocławiu (51 –601) przy

  1. J. Kochanowskiego 20CD NIP 8982292154, zwana dalej „Organizatorem”.

2.UczestnicyKonkursu.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba, która ukończyła 18 lat i której  rodzice  lub opiekunowie  prawni  wyrazili  zgodę na udział  w Konkursie  oraz wyrazili  zgodę na przetwarzanie  danych  osobowych  w tym celu, zamieszkała  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  posiadająca:

  • stały dostęp do Internetu (urządzenie, np. telefon, tablet, komputer posiadające dostęp do sieci Internet) ;
  • standardową przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookie;
  • imienne, otwarte konto w serwisie Instagram.

2.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, osoby współpracujące stale z  Organizatorem  na podstawie umów  cywilnoprawnych  oraz  osoby współpracujące z  Organizatorem  przy  organizacji Konkursu, jak również osoby im bliskie.

Za osoby  bliskie  uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych  do drugiego  stopnia,  wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Wzór zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, znajduje się: www.unidentunion.pl

3.ZasadyKonkursu.

Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Udział w Konkursie uwarunkowany jest od spełnienia wszystkich następujących warunków:

Uczestnik jest „obserwatorem“ następujących profili w serwisie Instagram: @illustre_unidentunion @unidentunion@dr_gnach

Uczestnik zamieści komentarz pod postem konkursowym zawierający oznaczenie profili swoich 3 znajomych @nickinstagramowy

Uczestnik polubi i udostępni post konkursowy

Laureat spełnia warunki, o których mowa w 2 ust. Regulaminu

oraz zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść oraz wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w związku z udziałem w

Konkurs trwa od 08 marca 2024 r. od godz. 20.00 do 15 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59. Do 25 marca zostanie ogłoszona lista finalistów. Organizator informuje, że zadania konkursowe nadesłane po upływie terminu, o którym  mowa  w zdaniu  poprzedzającym, nie będą brały udziału w Konkursie.

Konkurs organizowany jest za pośrednictwem  serwisu Instagram.  Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość wyłącznie jednokrotnego udziału w Konkursie (co  oznacza możliwość przesłania wyłącznie jednego zadania konkursowego). Organizator   Konkursu wyklucza  możliwość  udziału w Konkursie osób tworzących profile w serwisie Instagram na rzecz bądź w imieniu osób trzecich.

Uczestnik Konkursu biorąc czynny udział w Konkursie, w szczególności  przesyłając  Organizatorowi zadanie konkursowe oświadcza i potwierdza, że:

zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu;  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału     w Konkursie;  ma świadomość,  że o otrzymaniu  nagrody decyduje  jego działanie  (przesłanie zadania  konkursowego) i decyzja Organizatora a nie przypadek.

Organizator oświadcza, że wszelkie zadania konkursowe zawierające treści bądź fotografię  uznawane  powszechnie za obraźliwe, mogące naruszać prawa osób trzecich, zawierające treści

pornograficzne,  godzące w uczucia religijne, kulturowe bądź dobra osobiste innych osób jak też niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź regulaminem  serwisu  Instagram będą  niezwłocznie usuwana a Uczestnik dostarczający w/w treści  bądź  fotografię  będzie wykluczany z udziału w Konkursie.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu warunków Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

  • 4.Nagroda.WynikiKonkursu.

1. NagrodąwKonkursiejest:  

1 nagroda – modelowanie ust kwasem hialuronowym w Illustre przez doktor Iwonę Gnach.

Organizator powołał Jury, które będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz dokona wyłonienia zwycięzcy Konkursu. W skład Jury wchodzą: Iwona Gnach, Monika Olejniczak .

  Jury wybierze 5 zadań konkursowych, które  przejdą do drugiego etapu i zostaną poproszone o:

przesłanie zdjęć ust (na wprost, z boku i z dziubkiem) oraz

Przesłanie 1 minutowego filmu z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego właśnie Ty masz wygrać modelowanie ust w Illustre?

Materiały należy przesłać na e:mail konkurs@unidentunion.pl

Wyniki Konkursu – z wycięzca  otrzyma indywidualną  wiadomość  o wygranej  za  pośrednictwem  serwisu Instagram w terminie 25 marca 2024.

 W celu odbioru nagrody Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do :

a) imienia i nazwiska

b) numeru telefonu,

c) przyjazdu na zabieg do Kliniki Illustre w wyznaczonym wcześniej czasie, na własny koszt.

W przypadku gdy zwycięzca Konkursu z  przyczyn  od siebie  zależnych  nie odbierze  nagrody, w terminie o którym mowa w  5 powyżej, traci prawo do nagrody. W takim  przypadku Jury, w terminie 14 dni roboczych, liczonych od upływu terminu na odebranie  nagrody przez dotychczasowego zwycięzcę Konkursu,  wybierze nowego zwycięzcę. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4 powyżej.

 Nagroda nie podlega zamianie ani na gotówkę ani na inne  usługi bądź    Zwycięzca  Konkursu  nie może przenieść praw do nagrody na inną osobę.    Podatek od nagrody zostanie zapłacony przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

5.Prawaautorskie.

1. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zadanie konkursowe (materiały graficzne, filmowe, teksty)  będzie wyłącznie  jego  autorstwa i nie będzie naruszać praw osób trzecich.

2.  Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą wysuwane przez osoby trzecie w stosunku do nadesłanego przez niego zadania konkursowego.

3. Uczestnik Konkursu wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na opublikowanie swojego

 wizerunku oraz imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanego zadania konkursowego na stronie internetowej: www.unidentunion.pl oraz na profilach społecznościowych UNIDENT UNION i Illustre na Facebooku i Instagramie.

4. Z chwilą nadesłania zadania konkursowego Uczestnik Konkursu przenosi na  Organizatora nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, majątkowe prawa autorskie do zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:

publikowania na stronie internetowej Organizatora (www.unidentunion.pl);

publikowania w kanałach social media należących do Organizatora (Instagram, Facebook);

 wprowadzania do pamięci komputera, sieci Internet;

kadrowania, zmieniania jakości, formatu oraz wielkości zadania konkursowego.

6.Reklamacje.

Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej Konkursu w terminie 7 dni roboczych, liczonych od daty zakończenia, o której mowa w § 3 ust. 4  Regulaminu.

 Reklamacje powinny zostać nadesłane w formie pisemnej na adres  Organizatora  bądź  za pośrednictwem  wiadomości e – mail na adres: biuro@unidentunion.pl .

Reklamacja powinna zawierać:a) dane Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko),b) adres do korespondencji lub adres e – mail,  przyczyny złożenia reklamacji c) oraz dopisek: „Reklamacja-#konkursusta

Reklamacje złożone po terminie nie będą podlegały rozpoznaniu.

O zachowaniu terminu w przypadku reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego. W przypadku reklamacji zgłaszanej za pośrednictwem wiadomości        e – mail  decyduje  data  wysłania wiadomości.

Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres podany w reklamacji.

7.Daneosobowe. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych jest  UNIDENT UNION II&IF Aesthetica Iwona Gnach Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51 –601) przy al. J.  Kochanowskiego 20CD,  tel. + 48 71 328 12 12, adres e mail: biuro@unidentunion.pl

Kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Mateusz Borowicz mateusz.borowicz@saferodo.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f RODO oraz na zasadach opisanych w Regulaminie konkursu.

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu obowiązków, współorganizator (jeżeli występuje) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy. Ponadto odbiorcą Państwa danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.co/about/privacy oraz właściciel portalu społecznościowego Instagram na zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, Instagram.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa .

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania.

W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wymagane jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  • 8.Postanowieniakońcowe.

1.  Treść Regulaminu Konkursu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.unidentunion.pl.

2.  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  1. Serwisy Instagram/ Facebook są  zwolnione  z odpowiedzialności  przez każdego  Uczestnika w związku z uczestnictem w Konkursie. Konkurs nie jest w żaden sposób  sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram/Facebook ani z nimi powiązany.  Serwisy te nie pomagają w przeprowadzeniu Konkursu.  Organizator Konkursu korzysta z serwisów Instagram/Facebook do administrowania  promocją na własną  odpowidzialność.
  2. Dniem roboczym w rozumieniu Regulaminu jest dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uszczuplenia praw

nabytych dla Uczestników Konkursów przed dniem dokonania zmiany.

7. Wszelkie pytania Uczestnicy Konkursu mogą kierować na adres mailowy:

konkurs@UNIDENTUNION.pl.

8.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowania mają odpowiednie przepisy

prawa polskiego.